pristine-tar data for rahunas_1.1.0.orig.tar.gz
-rw-r--r-- 4873 rahunas_0.1.8.orig.tar.gz.delta
-rw-r--r-- 41 rahunas_0.1.8.orig.tar.gz.id
-rw-r--r-- 4958 rahunas_0.2.0.orig.tar.gz.delta
-rw-r--r-- 41 rahunas_0.2.0.orig.tar.gz.id
-rw-r--r-- 6810 rahunas_0.2.2.orig.tar.gz.delta
-rw-r--r-- 41 rahunas_0.2.2.orig.tar.gz.id
-rw-r--r-- 6528 rahunas_0.2.3.orig.tar.gz.delta
-rw-r--r-- 41 rahunas_0.2.3.orig.tar.gz.id
-rw-r--r-- 6552 rahunas_0.2.4.orig.tar.gz.delta
-rw-r--r-- 41 rahunas_0.2.4.orig.tar.gz.id
-rw-r--r-- 6724 rahunas_0.2.5.orig.tar.gz.delta
-rw-r--r-- 41 rahunas_0.2.5.orig.tar.gz.id
-rw-r--r-- 16559 rahunas_0.3.0.orig.tar.xz.delta
-rw-r--r-- 41 rahunas_0.3.0.orig.tar.xz.id
-rw-r--r-- 17006 rahunas_1.0.0.orig.tar.gz.delta
-rw-r--r-- 41 rahunas_1.0.0.orig.tar.gz.id
-rw-r--r-- 17291 rahunas_1.1.0.orig.tar.gz.delta
-rw-r--r-- 41 rahunas_1.1.0.orig.tar.gz.id